Algemene bepalingen NesTech Detachering

Toepasselijkheid

1. De relatie tussen NesTech Detachering en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van NesTech Detachering betrekking hebbend op het werven en selecteren van personeel in welke vorm dan ook.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van de opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door NesTech Detachering aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

3a. Nadat de opdrachtgever NesTech Detachering een opdracht tot werving & selectie verstrekt, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging.
3b. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van NesTech Detachering heeft toegestuurd gekregen (mail of post), of wanneer de kandidaat door NesTech Detachering mondeling is voorgesteld.
3c. Voor elke kandidaat door NesTech Detachering geïntroduceerd en door de opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan NesTech Detachering het volledige honorarium verschuldigd.

4. Indien de opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de opdrachtgever NesTech Detachering hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren.

Tariefstelling

5a. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt.
5b. Voor een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving en selectie wordt door NesTech Detachering een honorarium in rekening gebracht van het bruto jaarinkomen welke wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
5c. Onder het bruto jaarinkomen verstaat NesTech Detachering alle vastgelegde inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e en 14e maand. Indien een kandidaat een variabele bonus/provisie regelingen en/of toeslagen (kan) ontvangt(en) en deze in het contract staat rekenen wij een vast bedrag van één extra bruto maandsalaris.
5d. Alle door NesTech Detachering opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5e. Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat NesTech Detachering het moment dat de kandidaat een (arbeids) contract heeft getekend bij de opdrachtgever.
5f. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van NesTech Detachering een kopie van de (arbeids)overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
5g. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt het honorarium berekend op basis van een volledige werkweek (min 36 uur – 40 uur), zoals bij de opdrachtgever gebruikelijk is.

Algemene bepalingen

NesTech Detachering zal zich, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, inzetten om opdrachtgevers en kandidaten naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

6a. Indien de werkgever een door NesTech Detachering aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de werkgever afwijst en binnen 6 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende werkgever alsnog gehouden tot betaling van de

bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in art. 5b van deze algemene voorwaarden.
6b. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.
6c. Bij overtreding van art. 6a geldt een namens NesTech Detachering direct opeisbare boete van €10.000 per gebeurtenis, alsmede een boete van €1.000,00 per dag gedurende de duur van de overtreding. Onverminderd het recht van NesTech Detachering om in plaats van deze boete een volledige schadevergoeding te vorderen.
6d. Als bewijsvoering voor het aantonen van een gebeurtenis als genoemd in art. 6a en art. 6b zijn de kandidaat gegevens met bijbehorende datum en koppeling aan opdrachtgever in het NesTech Detachring systeem voldoende.

Aansprakelijkheid

7a. NesTech Detachering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen NesTech Detachering en opdrachtgever. 7b. Opdrachtgever vrijwaart NesTech Detachering tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de recruitment werkzaamheden van NesTech Detachering samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

7c. NesTech Detachering is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

7d. NesTech Detachering zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn onderzoeksplicht. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.

7e. NesTech detachering aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met kandidaat is aangegaan.

Kandidaten, zorgvuldigheid en geheimhouding

8a. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door NesTech Detachering is voorgedragen met de door NesTech Detachering verstrekte (persoons-) gegevens.
8b. Opdrachtgever is gehouden, binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan, verslag te doen aan NesTech Detachering.

8c. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Facturen

9a. Na ondertekening/aangaan van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, zal aan opdrachtgever een factuur gestuurd worden ter hoogte van de overeengekomen bemiddelingsfee.
9b. De facturen van NesTech Detachering dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

9c. Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en daarmee de wettelijke handelsrente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van NesTech Detachering zijnde door druk of (digitale) kopie van de door NesTech Detachering aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de

verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
9d. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die NesTech Detachering maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 150,00 per vordering), tenzij NesTech Detachering aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra opdrachtgever in verzuim is door opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
9e. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Klachtenregeling

10a. NesTech Detachering beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij opdrachtgever.

10c. Bij NesTech Detachering ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NesTech Detachering binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10d. De opdrachtgever dient NesTech Detachering ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Algemeen

11a. NesTech Detachering behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan opdrachtgever.
11b. Alle geschillen met NesTech Detachering, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, worden – nadat de in artikel 10 genoemde klachtenregeling is doorlopen – onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11c. Op alle met NesTech Detachering gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.